Het bestuur van Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) en het management van Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord sloten op dinsdag 7 mei een nieuwe overeenkomst voor de GUO-concerten. SPO bestuurt de jaarlijkse series van GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk. Die vinden sinds zomer 2017 in Boschoord plaats. Beide partijen bevestigden hun nieuwe overeenkomst inmiddels ook schriftelijk.  

Zoals elk jaar na een concertserie evalueerden exploitant en concertorganisatie de voorbije serie en overlegden ze over de condities voor een nieuwe overeenkomst. Die betrof niet eerstvolgende serie 2019/2020, want die stond al  geprogrammeerd op basis van een overeenkomst van vorig jaar. Het ging om de serie daarna, dus om GUO-concertserie 2020/2021.

In het overleg van 7 mei toonden beide partijen zich echter dusdanig tevreden over hun samenwerking dat ze besloten tot een in principe doorlopende overeenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat ze de overeenkomst niet meer jaarlijks uitonderhandelen, maar dat die uitsluitend wordt verbroken bij wederzijdse instemming, overmacht of onvoorziene omstandigheden als dreigend faillissement of nijpend vrijwilligerstekort.

Deze doorlopende overeenkomst heeft voor het SPO-bestuur als voordeel dat ze met vertrouwen durft te investeren in dringend noodzakelijke, maar dure, duurzame concertfaciliteiten. Dankzij de deal heeft ze inmiddels een professioneel podium besteld, een set zaalspeakers aangekocht en binnenkort tevens een geschikte eindversterker.  Een overeenkomst van slechts één jaar zou gepaard gaan met te veel onzekerheden wat betreft locatie en al dan niet aanwezige concertfaciliteiten.

 

Noodgedwongen vehuizing

In de zomer van 2017 vertrok GUO noodgedwongen uit het Oisterwijkse cultureel centrum Tiliander. Directeur Ruud van Eeten weigerde een nieuwe gebruikersovereenkomst met GUO te sluiten. Eind maart 2016 had hij middels een aangetekend schrijven al geprobeerd de gebruikersovereenkomst met GUO die tot zomer 2017 liep per direct te ontbinden. Het SPO-bestuur  hield hem echter aan de gebruikersovereenkomst. Daarop frustreerde en saboteerde hij de voortgang van de GUO-concerten.

In een door het SPO-bestuur aangevraagd overleg beschuldigde hij in bijzijn van één van zijn bestuursleden GUO-vrijwilligers van wangedrag jegens Tiliander-medewerkers, vernieling van Tiliander-eigendommen en overmatig drankgebruik tijdens GUO-concerten in Tiliander. Een weerwoord weigerde hij aan te horen. Het SPO-bestuur herkende zich niet in de aantijgingen die bovendien verstoken bleven van bewijzen. Waarop ze het overleg bestempelde als een dictatoriale monoloog. Pas nadat een advocaat namens het SPO-bestuur hem wegens laster, smaad en geleden financiële schade een kort geding in het vooruitzicht stelde, matigde hij zijn toon. Nadat de gebruikersovereenkomst in de zomer van 2017 afliep, verhuisde het SPO-bestuur haar GUO-concerten naar Boschoord.

Hoewel het SPO-bestuur van mening bleef dat haar GUO-concerten eerder thuishoorden in een plaatselijk cultureel centrum dan bij een commercieel exploitant, ging de verhuizing gepaard met opluchting en bleek Boschoord wat betreft bereidwilligheid tot samenwerking een verademing.  Niettemin wisten de bezoekers de nieuwe GUO-locatie in Oisterwijks heide-, bos- en vennengebied in het eerste jaar Boschoord maar moeizaam te vinden. Maar in afgelopen serie 2018/2019 trokken de bezoekersaantallen stevig aan naar goede zaalbezettingen tot nu en dan uitverkochte concerten.

 

Verjonging en verbinding

Meer bezoekers betekende meer recette-opbrengst. Bovendien namen de subsidies toe. Samen met de  zekerheid van een doorlopende overeenkomst leidde dit tot het bestuursbesluit om met vertrouwen niet alleen extra te investeren in de programmering van GUO-concertserie 2019/2020 (met onder meer Miniconcertjesdag in Oisterwijkse huiskamers en Bevrijdingsfestival), maar tevens in de dringend noodzakelijke concertfaciliteiten. Bovendien kan de GUO-concertprogrammeur nu beginnen aan de onderhandelingen met artiesten en hun agents voor concertserie 2020/2021. De eerste concerten hiervoor staan inmiddels al in optie.

Wel nam aan het einde van afgelopen serie een paar GUO-vrijwilligers afscheid. Zonder geschikte locatie, concertfaciliteiten, artiesten, voldoende subsidies, bezoekers én vrijwilligers kan GUO GUO niet zijn. Daarom wil het SPO-bestuur haar uitgedunde vrijwilligersbestand weer aanvullen tot een veilige kern van vijftien mensen met passie voor GUO en haar concerten. Gezien de samenstelling van haar huidige vrijwilligersbestand doet ze nadrukkelijk beroep op  50-minners én vrouwen om zich als kandidaat-vrijwilliger te melden.   

De ontwikkelingen passen in visietekst ‘Van concerten die verjongen en concepten die verbinden’. Deze visietekst vormt het kompas waarmee het SPO-bestuur  GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk wil laten afkoersen op een  voor vrijwilligers en bezoekers artistiek, financieel, bestuurlijk en organisatorisch  gezonde toekomst.