ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Inleiding

De belastingdienst heeft Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat sympathisanten van GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk kunnen doneren aan SPO tegen voor hen aantrekkelijke fiscale voordelen. Belangstellenden verwijzen we voor meer informatie naar ANBI en kunnen altijd met SPO contact opnemen per e-mail (groetenuitoisterwijk@home.nl) of telefoon (013-5210175).

De ANBI-erkenning betekent tevens dat SPO wettelijk moet voldoen aan het openbaar publiceren van een aantal gegevens op haar website. Met onderstaande info komt SPO tegemoet aan haar publicatieplicht.

SPO

Naam instelling

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) bestuurt de jaarlijkse concertseries GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk. 

p

Kamer van Koophandel

SPO staat in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 18080200.

Post-/bezoekadres

Het centrale postadres van SPO en haar GUO-concerten is:

Kapelaan Huyberslaan 30
5061 BC, Oisterwijk

groetenuitoisterwijk@home.nlwww.groetenuitoisterwijk.nl

Concertlocatie

GUO-concertserie 2021/2022 vindt plaats in:

Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord
Gemullehoekenweg 143
5062 SB, 
Oisterwijk 

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van SPO is per notarieel statuut vastgelegd en omschreven als het zonder winstoogmerk mogelijk maken van podiumkunsten in de ruimste zin des woords. 

In de praktijk concretiseert SPO dit in de realisatie  binnen voor haar qua financiën en menskracht haalbare marges van artistiek zo sterk mogelijke, jaarlijkse series GUO-concerten met binnen- en buitenlandse artiesten vanuit allerlei genres en cross-overs met nadruk op akoestische zit-/luisterconcerten.  

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan komt er in hoofdlijnen op neer dat SPO haar jaarlijkse series GUO-concerten bestuurlijk mogelijk maakt door:

 • Het genereren van voldoende menskracht, financiële en overige middelen (subsidies, sponsoring, recettes);
 • Het voorbereiden, verdelen, aan- en bijsturen en evalueren van taken door onbezoldigde vrijwilligers van de GUO-concerten, zoveel mogelijk op basis van individuele talenten,  interesses en zelfwerkzaamheid, zoals zaalinrichting, publiciteitsvoering, onderhandeling, concertprogrammering en contractafsluiting, ontvangst van artiesten, ticketing, ontvangst van, ticketcontrole bij en communicatie met bezoekers, enz.;
  • Het inkopen of inhuren van goederen en/of diensten van derden daar waar deze niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, zoals bij gages van optredende artiesten, geautomatiseerde (e-)ticketing, webhosting. incidenteel inhuren van theatertechnici en theatertechniek, te maken publiciteits- en pr-kosten, fiscale afdrachten, afdrachten aan auteursrechten, enz.;
  • Het onderhouden van contacten die ertoe bijdragen om vermelde aandachtsgebieden te realiseren, te continueren en waar mogelijk te versterken. 

  In het geheel aan inkomsten en uitgaven streeft het bestuur van SPO naar een gezonde financiële huishouding met voldoende liquiditeit en liefst enige financiële reserve als armslag voor onvoorziene uitgaven en/of tegenvallende opbrengsten. 

  Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van SPO is statutair als volgt samengesteld (situatie voorjaar 2021):

  Voorzitter: Frans Kapteijns (Oisterwijk)
  Secretaris: Vacant  
  Penningmeester: Drs. Jos Creusen (Oisterwijk)

   Beloningsbeleid

   Zowel bestuursleden als overige vrijwilligers van SPO werken volledig onbezoldigd ten behoeve van de GUO-concerten. Er worden dus geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Betrokkenen dienen noodzakelijk te maken kosten altijd vooraf ter goedkeuring voor te leggen en achteraf te kunnen verantwoorden aan het bestuur. Zonder bestuurlijke instemming zijn uitgaven niet toegestaan. 

   Daar waar diensten of goederen niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, worden ze tegen betaling door, namens of in opdracht van het bestuur, betrokken van derden.

   Uitgeoefende activiteiten

   Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van SPO realiseren de onbezoldigde vrijwilligers vanuit hun taakstellingen jaarlijks een serie GUO-concerten tussen september en juni.

   Serie 2021/2022 behelst 5 GUO-concerten in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord, 2 GUO-concerten in en in samenwerking met Cultuurcentrum Tiliander en eveneens 2 muzikale GUO-wandelingen met natuurgids en muzikant over de Kampinaheide en door Oisterwijks bos- en vennengebied. Huidige toegangsprijzen  bedragen  €20,- all in in Boschoord, €25,- all in in Tiliander en €10,- all in voor de muzikale natuurwandelingen. Hiervan kan omwille van een liquide stichtingskas (sluitende begroting met enige kasreserves, te verwachten kosten zoals artiestengages tegenover te verwachten baten zoals recettes en subsidies)  naar zowel boven als beneden worden afgeweken. In geval van coronarestricties past SPO haar GUO-concerten hierop aan. Hierin volgt ze de richtlijnen van de NL en/of lokale overheid en van die uit de herkomstlanden van haar artiesten. Als SPO hierdoor GUO-concerten moet annuleren, stelt ze tickethouders hiervan tijdig per e-mail op de hoogte. Ze schotelt hen dan een keuzemenu voor. Hierin kunnen ze desgewenst opteren voor restitutie van hun entreegeld, zij het met inhouding van €2,50 aan servicekosten per ticket. Voor de 2 GUO-concerten in Tiliander gelden echter de huisregels ter plekke. Zie hiervoor www.tiliander.com.

   De vrijwilligers inclusief bestuursleden van SPO zijn, in afstemming met medewerkers van de exploitant, eventuele theatertechnici, optredende artiesten en hun vertegenwoordigers rondom de GUO-concerten en overige activiteiten, actief om logistieke hand- en spandiensten te verrichten in functie van een zo goed mogelijk verloop van deze GUO-concerten en activiteiten.

   Het dagelijks bestuur van SPO voert ongeveer 10 bestuursoverleggen op jaarbasis. Hiervan wordt per bestuursoverleg schriftelijk verslag gedaan door de secretaris of een hiertoe door de secretaris uitgenodigd bestuurslid, terwijl deze verslagen per overleg worden geakkordeerd door het bestuur, gehandtekend door secretaris en voorzitter en gearchiveerd door de secretaris.

   Voorts heeft het dagelijks bestuur van SPO tijdens serie 2021/2022 enkele overleggen met verantwoordelijken van Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord en incidenteel mogelijk met anderen (zoals met vrijwilligers, wethouder en ambtenaar cultuur van Gemeente Oisterwijk, overige -potentiële- subsidiënten,  sponsoren, samenwerkingspartners zoals directie en of bestuur cultuurcentrum Tiliander/Den Boogaard, enz.).

   Daarnaast zijn er vanuit individuele bestuursleden onder andere informele pr-contacten met (kandidaat)-sponsoren, -subsidiënten, -samenwerkingspartners, -vrijwilligers, versturen bestuursleden subsidieverzoeken naar meerdere fondsen en stelt de penningmeester jaarlijks een financieel overzicht op ter verantwoording aan subsidiënten die hiernaar vragen.

   Overigens: door het coronavirus dat uitbrak in het voorjaar van 2020 houden de bestuursleden hun interne en externe contactmomenten voor zover nodig veiligheidshalve op afstand, voornamelijk telefonisch en digitaal. Op die wijze nemen ze ook besluiten. Daardoor daalt het gebruikelijke aantal fysieke overlegmomenten en zijn er tijdelijk geen bestuurlijk geaccordeerde verslagen of besluitenlijsten.     

   Financieel jaaroverzicht 2020

   Onderstaand financieel jaaroverzicht van SPO beperkt zich tot kalenderjaar 2020. De uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zette de liquiditeit van de stichtingskas onder druk, enerzijds vanwege restituties van reeds gereserveerde en betaalde entreegelden voor noodgedwongen concertannuleringen en anderzijds vanwege subsidie-afwijzingen en terughoudendheid onder subsidiënten bij toe te kennen of zelfs al toegekende en deels uitgekeerde subsidieverzoeken die mogelijk (deels) gerestitueerd moeten worden vanwege noodgedwongen concertannuleringen in geval die door subsidiënten zouden worden geïnterpreteerd als ‘niet nagekomen prestatie-afspraken’.  

   Hiertegenover staan verminderde lasten vanwege concertannuleringen, aangezien in 2020 uitsluitend de eerste 2 concerten en een boekpresentatie doorgang mochten vinden, alsmede extra baten dankzij de boekpresentatie (waarvan de opbrengst uit boekverkoop is verwerkt in de recettes) en donaties van bezoekers en overige sympathisanten die de GUO-concerten een warm hart toedragen en dit middels financiële ondersteuning uitdrukten.    

   Op moment van deze verslaglegging (voorjaar 2021) geeft de liquiditeit van de stichtingskas een vertekend, positiever beeld dat niet strookt met de verwachte realiteit op korte termijn. Dit komt doordat in de recettes vooralsnog een substantieel deel verwerkt is van in 2020 verkochte tickets uit voorverkoop voor een nog niet volledig bekend aantal toekomstige concerten in 2021 dat moet worden geannuleerd en waarvan derhalve de entreegelden nog moeten worden gerestitueerd. Dit in combinatie met besluiten over lopende subsidieverzoeken en over restituties van toegekende, deels uitgekeerde subsidies (als gevolg van ‘niet nagekomen prestaties’ vanwege noodgedwongen  concertannuleringen)  wordt gaandeweg 2021 bepalend voor de vraag in hoeverre SPO met een gezonde financiële basis aan een nieuwe GUO-concertserie 2021/2022 kan beginnen. 

   Het SPO-bestuur was ten tijde van deze verslaglegging (voorjaar 2021 dus) nog volop bezig met het bedenken, plannen en uitvoeren van initiatieven om de liquiditeit van haar stichtingskas terug op acceptabel niveau te krijgen. 

   Baten

   Recettes (incl. opbrengst boekverkoop)     € 6,788,40
   Subsidies                                                         € 4.777,00
   Donaties                                                          € 630,30
   Teruggave omzetbelasting__                  __ € 229,00


   Totaal                                                             € 
   12.424,70

    

   Lasten

   Ticketing                             € 267,51
   Artiestengages                  € 3.135,00
   Administratiekosten        € 388,20
   Aanschaf materiaal_____ € 1.597,16
   Omzetbelasting                € 1.252,00
   Restitutie tickets               € 3.834,48
   Kas ________               ____ € 1.950,35

   Totaal                                € 12.424,70