ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Inleiding

De belastingdienst heeft ons erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat sympathisanten aan ons giften kunnen schenken tegen voor hen aantrekkelijke fiscale voordelen. Belangstellenden verwijzen we voor meer informatie naar ANBI en kunnen altijd met ons contact opnemen per e-mail groetenuitoisterwijk@home.nl of telefoon (013-5210175).

De ANBI-erkenning betekent tevens dat wij wettelijk moeten voldoen aan het openbaar publiceren van een aantal gegevens op onze website. Met onderstaande info komen wij tegemoet aan deze publicatieplicht.

SPO

Instelling

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) bestuurt de jaarlijkse concertseries GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk.

p

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer van SPO is 814888070.

Post-/bezoekadres

Het centrale postadres van SPO en haar GUO-concerten is:

Kapelaan Huyberslaan 30
5061 BC, Oisterwijk

groetenuitoisterwijk@home.nl
www.groetenuitoisterwijk.nl

Concertlocatie

GUO-concertserie 2019/2020 vindt plaats in:

Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord
Gemullehoekenweg 143 
Oisterwijk 

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van SPO is per notarieel statuut vastgelegd en omschreven als het zonder winstoogmerk mogelijk maken van podiumkunsten in de ruimste zin des woords.

In de praktijk concretiseren we dit in de realisatie  binnen voor SPO qua financiën en menskracht haalbare marges van artistiek zo sterk mogelijke, jaarlijkse series GUO-concerten met binnen- en buitenlandse artiesten vanuit allerlei genres en cross-overs met nadruk op akoestische zit-/luisterconcerten.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan komt er in hoofdlijnen op neer dat SPO haar jaarlijkse series GUO-concerten bestuurlijk mogelijk maakt door:

  • het genereren van voldoende menskracht, financiële en overige middelen (subsidies, sponsoring, recettes);
  • het voorbereiden, verdelen, aan- en bijsturen en evalueren van taken door onbezoldigdevrijwilligers van de GUO-concerten, zoveel mogelijk op basis van individuele talenten,  interesses en zelfwerkzaamheid, zoals zaalinrichting, publiciteitsvoering, onderhandeling, concertprogrammering en contractafsluiting, ontvangst van artiesten, ticketing, ontvangst van, ticketcontrole bij en communicatie met bezoekers, enz.;
  • het inkopen of inhuren van goederen en/of diensten van derden daar waar deze niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, zoals bij gages van optredende artiesten, geautomatiseerde (e-)ticketing, incidenteel inhuren van theatertechnici en theatertechniek, te maken publiciteits- en pr-kosten, fiscale afdrachten, afdrachten aan auteursrechten, enz.;

  • het onderhouden van contacten die ertoe bijdragen om vermelde aandachtsgebieden te realiseren, te continueren en waar mogelijk te versterken.

In het geheel aan inkomsten en uitgaven streeft het bestuur naar een gezonde financiële huishouding met voldoende liquiditeit en liefst enige financiële reserve als armslag voor onvoorziene uitgaven en/of tegenvallende opbrengsten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SPO is statutair als volgt samengesteld (situatie zomer 2020):

 

  • voorzitter: Walter van Brakel (Berkel Enschot)
  • vicevoorzitter: Frans Kapteijns (Oisterwijk)
  • secretaris: Asya van Alst (Oisterwijk)
  • penningmeester: drs. Jos Creusen (Oisterwijk)

Beloningsbeleid

Zowel bestuursleden als overige vrijwilligers van SPO werken volledig onbezoldigd ten behoeve van de GUO-concerten. Er worden dus geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Betrokkenen dienen noodzakelijk te maken kosten altijd vooraf ter goedkeuring voor te leggen en achteraf te kunnen verantwoorden aan het bestuur. Zonder bestuurlijke instemming zijn uitgaven niet toegestaan.

Daar waar diensten of goederen niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, worden ze tegen betaling door, namens of in opdracht van het bestuur, betrokken van derden.

Uitgeoefende activiteiten

Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van SPO realiseren de onbezoldigde vrijwilligers vanuit hun taakstellingen jaarlijks een serie GUO-concerten tussen september en juni.

Serie 2020/2021 in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord behelst 8 GUO-concerten, waarvan het laatste een dubbelconcert. De toegangsprijs per GUO-concert bedraagt 20 euro all in. Vanwege het social distance beleid kunnen we per GUO-concert maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Om onze GUO-concerten zowel corona-proof als financieel haalbaar te maken, geven de artiesten twee concerten (zonder bezoekerspauze) per middag. Bezoekers uit eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten, overige bezoekers zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Tussen beide concerten luchten en ontsmetten we de zaal.  

De vrijwilligers inclusief bestuursleden van SPO zijn, in afstemming met medewerkers van de exploitant, eventuele theatertechnici, optredende artiesten en hun vertegenwoordigers rondom de GUO-concerten en overige activiteiten, actief om logistieke hand- en spandiensten te verrichten in functie van een zo goed mogelijk verloop van deze GUO-concerten en activiteiten. 

In het voorjaar van 2020 moest SPO ten gevolge van overheidsmaatregelen met het oog op de bestrijding van het coronavirus besluiten om drie GUO-concerten in de maanden maart en april en alle bevrijdingsactiviteiten op en rond de 75ste Nationale Bevrijdingsdag 5 mei te annuleren. Deze annuleringen behelsden serie 2019/2020. Op het moment van deze verslaglegging (zomer 2020) was nog niet duidelijk in hoeverre SPO ook GUO-concerten van serie 2020/2021 om wellicht dezelfde reden moest annuleren. Afhankelijk hiervan zou hierdoor het geplande aantal van 8 al vóór de uitbraak van het coronavirus gecontracteerde GUO-concerten kunnen verminderen. 

Het dagelijks bestuur van SPO voert ongeveer 10 bestuursoverleggen op jaarbasis. Hiervan wordt per bestuursoverleg schriftelijk verslag gedaan door de secretaris of een hiertoe door de secretaris uitgenodigd bestuurslid, terwijl deze verslagen per overleg worden geakkordeerd door het bestuur, gehandtekend door secretaris en voorzitter en gearchiveerd door de secretaris.

Voorts heeft het dagelijks bestuur van SPO tijdens serie 2020/2021 enkele overleggen met verantwoordelijken van Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord en incidenteel mogelijk met anderen (zoals met vrijwilligers, wethouder en ambtenaar cultuur van Gemeente Oisterwijk, overige -potentiële- subsidiënten,  sponsoren, samenwerkingspartners, enz.).

Daarnaast zijn er vanuit individuele bestuursleden onder andere informele pr-contacten met (kandidaat)-sponsoren, -subsidiënten, -samenwerkingspartners, -vrijwilligers, versturen bestuursleden subsidieverzoeken naar meerdere fondsen en stelt de penningmeester jaarlijks een financieel overzicht op ter verantwoording aan subsidiënten die hiernaar vragen.

Overigens: door het coronavirus dat uitbrak in het voorjaar van 2020 hielden de bestuursleden hun interne en externe contactmomenten veiligheidshalve op afstand, voornamelijk telefonisch en digitaal. Op die wijze namen ze ook besluiten. Daardoor daalde het gebruikelijke aantal fysieke overlegmomenten en waren er tijdelijk geen bestuurlijk geakkordeerde verslagen.    

Financieel jaaroverzicht 2019

Onderstaand financieel jaaroverzicht van SPO beperkt zich tot kalenderjaar 2019. De uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zette de liquiditeit van de stichtingskas stevig onder druk, enerzjjds wegens restituties van reeds gereserveerde en betaalde entreegelden voor geannuleerde concerten en anderzijds wegens subsidie-afwijzingen en terughoudendheid onder subsidiënten bij toe te kennen of zelfs al toegekende en deels uitgekeerde subsidieverzoeken die mogelijk (deels) gerestitueerd moesten worden.

Op moment van deze verslaglegging (zomer 2020) was de stichtingskas nog liquide, maar wel zodanig verzwakt dat besluiten over lopende subsidieverzoeken en over restituties van toegekende, deels uitgekeerde subsidies bepalend konden worden voor de vraag in hoeverre SPO met een gezonde financiële basis aan een nieuwe GUO-concertserie 2020/2021 zou kunnen beginnen.

 Het SPO-bestuur was ten tijde van deze verslaglegging (zomer 2020 dus) nog volop bezig met het bedenken, plannen en uitvoeren van initiatieven om de liquiditeit van haar stichtingskas terug op acceptabel niveau te krijgen.

 Aangezien onderstaand financieel jaaroverzicht de financiële baten en lasten weergeven over kalenderjaar 2019 zoals die bleken op 1 januari 2020 zijn de gevolgen van dit alles dus nog niet verwerkt in dit financieel jaaroverzicht 2019.


Baten

Recettes concerten     € 10.220,00

Subsidies                      € 15.004,89

Totaal                            €25.224,89

 

Lasten

Ticketing                           € 433,07

Artiestengages                 € 9.975,41

Administratiekosten        € 136,82

Omzetbelasting  2018     € 454,00

Batig saldo over 2019      € 10.770,64

Totaal                                € 25.224,89