ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Inleiding

De belastingdienst heeft Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat sympathisanten van GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk kunnen doneren aan SPO tegen voor hen aantrekkelijke fiscale voordelen. Belangstellenden verwijzen we voor meer informatie naar https://anbi.nl/giftenaftrek/ en kunnen altijd met SPO contact opnemen per e-mail (groetenuitoisterwijk@home.nl) of telefoon (06-47607958). 

De ANBI-erkenning betekent tevens dat SPO wettelijk moet voldoen aan het openbaar publiceren van een aantal gegevens op haar website. Met onderstaande info komt SPO tegemoet aan haar publicatieplicht.

SPO

Naam instelling

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) bestuurt de jaarlijkse concertseries GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk.

p

Kamer van Koophandel

SPO staat in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 18080200.

p

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van SPO is 814888070.

 

Post-/bezoekadres

Het centrale postadres van SPO
en haar GUO-concerten is:

Kapelaan Huyberslaan 30
5061 BC, Oisterwijk

groetenuitoisterwijk@home.nl
www.groetenuitoisterwijk.nl

Concertlocaties

GUO-concertserie 2024/2025 vindt plaats in twee locaties:
Cultuurcentrum Tiliander, Spoorlaan 82C, 5061 HD  Oisterwijk en  Lodewijkskerkje (Napoleontische kerk Protestantse Gemeente), Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk.     

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van SPO is per notarieel statuut vastgelegd en omschreven als het zonder winstoogmerk mogelijk maken van podiumkunsten in de ruimste zin van het woord. 

In de praktijk concretiseert SPO dit in de realisatie  binnen voor haar qua financiën en menskracht haalbare marges van artistiek zo sterk mogelijke, jaarlijkse GUO-concertseries met binnen- en buitenlandse artiesten vanuit allerlei genres en cross-overs met nadruk op akoestische zit-/luisterconcerten.  

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan komt er in hoofdlijnen op neer dat SPO haar jaarlijkse GUO-concertseries bestuurlijk mogelijk maakt door:

 • het genereren van voldoende menskracht, financiële en overige middelen (recettes, fondsen, samenwerking)
 • het voorbereiden, verdelen, aan- en bijsturen en evalueren van taken door onbezoldigde vrijwilligers van de GUO-concerten, zoveel mogelijk op basis van individuele talenten, interesses en zelfwerkzaamheid, zoals zaalinrichting, publiciteitsvoering, onderhandeling, concertprogrammering en contractafsluiting, ontvangst van artiesten, ticketing, ontvangst van, ticketcontrole bij en communicatie met bezoekers, enz.;
   • het inkopen of inhuren van goederen en/of diensten van derden daar waar deze niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, zoals bij gages van optredende artiesten, geautomatiseerde (e-)ticketing, webhosting, inhuren van theatertechnici en theatertechniek, horeca, te maken publiciteits- en pr-kosten, fiscale afdrachten, afdrachten aan auteursrechten, enz.;
   • het onderhouden van contacten die ertoe bijdragen om vermelde aandachtsgebieden te realiseren, te continueren en waar mogelijk te versterken.

   In het geheel aan inkomsten en uitgaven streeft het bestuur van SPO naar een gezonde financiële huishouding met voldoende liquiditeit en liefst enige financiële reserve als armslag voor onvoorziene uitgaven en/of tegenvallende opbrengsten.

   Dagelijks bestuur

   Het dagelijks bestuur van SPO is statutair als volgt samengesteld (situatie mei 2024):

   Voorzitter: Frans Kapteijns (Oisterwijk)
   Secretaris: mr. Marc de Baar (Breda)
   Penningmeester: Drs. Jos Creusen (Oisterwijk)

   Beloningsbeleid

   Zowel bestuursleden als overige vrijwilligers van SPO werken onbezoldigd ten behoeve van de GUO-concerten. Er worden dus geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Uitzondering kan worden gemaakt voor een jaarlijkse, tot maximaal wettelijk belastingvrije vrijwilligersvergoeding, aan de overall concertorganisator en levenspartner ter  algehele onkostencompensatie (gebruik telefoon, computer, printer, auto, kantoorbenodigdheden als printerinkt, printpapier, schrijfgerei, energieverbruik, afschrijvingen, koffie-/koek-voorziening tijdens overlegmomenten), maar uitsluitend mits en tot zover ter jaarlijkse beoordeling van het bestuur de liquide kasreserves deze vergoeding toelaten. Afgezien hiervan dienen betrokkenen noodzakelijk te maken kosten altijd vooraf ter goedkeuring voor te leggen en achteraf te kunnen verantwoorden aan het bestuur. Zonder bestuurlijke instemming zijn uitgaven op kosten van de stichting niet toegestaan. 

   Daar waar diensten of goederen niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, worden ze tegen betaling door, namens of in opdracht van het bestuur, betrokken van derden.

   Uitgeoefende activiteiten

   Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van SPO realiseren de onbezoldigde vrijwilligers vanuit hun taakstellingen jaarlijks een serie GUO-concerten tussen september en juni.

   Serie 2024/2025 behelst twaalf GUO-concerten, waarvan zes in Cultuurcentrum Tiliander en zes in Lodewijkskerkje. Huidige toegangsprijzen bedragen €20,- tot €30,- all in. Hiervan kan omwille van een liquide stichtingskas (sluitende begroting met enige kasreserves, te verwachten kosten zoals artiestengages tegenover te verwachten baten zoals recettes en subsidies)  naar zowel boven als beneden worden afgeweken. In geval van onvoorziene restricties van overheidswege op concertuitvoeringen past SPO haar GUO-concerten hierop aan. Hierin volgt ze de richtlijnen van de NL en/of lokale overheid en van die uit de herkomstlanden van haar artiesten. Als SPO hierdoor GUO-concerten moet annuleren, stelt ze tickethouders hiervan tijdig per e-mail op de hoogte. Ze schotelt hen dan een keuzemenu voor. Hierin kunnen ze desgewenst opteren voor restitutie van hun entreegeld, zij het met inhouding van €3,- aan servicekosten per ticket.

   De vrijwilligers inclusief bestuursleden van SPO zijn, in afstemming met medewerkers van exploitanten, eventuele theatertechnici, optredende artiesten en hun vertegenwoordigers rondom de GUO-concerten en  mogelijke randactiviteiten, actief om logistieke hand- en spandiensten te verrichten in functie van een zo goed mogelijk verloop van deze GUO-concerten en mogelijke randactiviteiten.

   Het dagelijks bestuur van SPO voert ongeveer 10 reguliere bestuursoverleggen op jaarbasis. Hiervan wordt per bestuursoverleg schriftelijk verslag gedaan door de secretaris of een hiertoe door de secretaris uitgenodigd bestuurslid, terwijl deze verslagen per overleg worden geakkordeerd door het bestuur, gehandtekend door secretaris en voorzitter en gearchiveerd door de secretaris.    

   Voorts heeft het dagelijks bestuur van SPO tijdens serie 2024/2025 enkele overleggen met de directie van Cultuurcentrum Tiliander, contactpersonen van Lodewijkskerkje, diverse samenwerkingspartners onder wie Wesp vzw/Merodekerkconcerten  en -festival, AZC Oisterwijk, COA, welzijnsorganisatie ContourdeTwern, plaatselijk huis-aan-huis weekblad De Nieuwsklok, webmaster en incidenteel mogelijk met anderen (zoals met eigen vrijwilligers, wethouder en beleidsambtenaar cultuur van Gemeente Oisterwijk, overige -potentiële- subsidiënten,  sponsoren, samenwerkingspartners, enz.).

   Daarnaast zijn er vanuit individuele bestuursleden onder andere informele pr-contacten met (kandidaat)-sponsoren, -subsidiënten, -samenwerkingspartners, -vrijwilligers, versturen bestuursleden subsidieverzoeken naar meerdere fondsen en stelt de penningmeester jaarlijks een financieel overzicht op ter verantwoording aan subsidiënten die hiernaar vragen.

   De bestuursleden overleggen zoveel mogelijk in fysieke aanwezigheid, tenzij onvoorziene omstandigheden (zoals een pandemie-uitbraak, of snelle ad hoc beslissingen met deadlines) dit onmogelijk maken. In dat geval overleggen ze digitaal of telefonisch.

   Financieel jaaroverzicht 2023

   Onderstaand financieel jaaroverzicht van SPO beperkt zich tot kalenderjaar 2023. De belastingdienst heeft SPO over 2023 vrijgesteld van omzetbelasting.  

   Baten

   Recettes                                                          € 17.669,27
   Subsidies                                                        € 8.889,35
   Kas                                                                  € 4.620,03


   Totaal                                                             € 31
   .178,65

    

   Lasten

   Ticketing                                                    € 704,06
   Artiestengages                                          € 20.911,78
   Administratiekosten                               € 570,51
   Inkoop materiaal en diensten_____ € 2.965,17
   Huurtarieven                                           € 2.227,13
   Vrijwilligersvergoedingen                     € 3.800,00

   Totaal                                                   € 31.178,65