ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Inleiding

De belastingdienst heeft ons erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat sympathisanten aan ons giften kunnen schenken tegen voor hen aantrekkelijke fiscale voordelen. Belangstellenden verwijzen we voor meer informatie naar ANBI en kunnen altijd met ons contact opnemen per e-mail groetenuitoisterwijk@home.nl of telefoon (013-5210175).

De ANBI-erkenning betekent tevens dat wij wettelijk moeten voldoen aan het openbaar publiceren van een aantal gegevens op onze website. Met onderstaande info komen wij tegemoet aan deze publicatieplicht.

SPO

Instelling

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) bestuurt de jaarlijkse concertseries GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk.

 

p

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer van SPO is 814888070.

Post-/bezoekadres

Het centrale postadres van SPO en haar GUO-concerten is:

Kapelaan Huyberslaan 30
5061 BC, Oisterwijk

groetenuitoisterwijk@home.nl
groetenuitoisterwijk.nl

Concertlocatie

GUO-concertserie 2019/2020 vindt plaats in:

Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord
Gemullehoekenweg 143 
Oisterwijk

Enkele activiteiten (huiskamerconcerten, bevrijdingsdagactiviteiten) vinden plaats op of in locaties verspreid over Oisterwijk.  

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van SPO is per notarieel statuut vastgelegd en als zodanig omschreven als het zonder winstoogmerk mogelijk maken van podiumkunsten in de ruimste zin des woords. In de praktijk concretiseren we dit in de realisatie binnen voor SPO qua financiën en menskracht haalbare marges van artistiek zo sterk mogelijke, jaarlijkse series GUO-concerten met binnen- en buitenlandse artiesten vanuit allerlei genres en cross-overs met nadruk op akoestische zit-/luisterconcerten.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan komt er in hoofdlijnen op neer dat SPO haar jaarlijkse series GUO-concerten bestuurlijk mogelijk maakt door:

– het genereren van voldoende menskracht, financiële en overige middelen (subsidies, sponsoring, recettes);

– het voorbereiden, verdelen, aan- en bijsturen en evalueren van taken door onbezoldigde vrijwilligers van de GUO-concerten, zoveel mogelijk op basis van individuele talenten,  interesses en zelfwerkzaamheid, zoals zaalinrichting, publiciteitsvoering, onderhandeling, concertprogrammering en contractafsluiting, ontvangst van artiesten, ticketing, ontvangst van, ticketcontrole bij en communicatie met bezoekers, enz.;

– het inkopen of inhuren van goederen en/of diensten van derden daar waar deze niet door onbezoldigde vrijwilligers

kunnen of mogen worden gerealiseerd, zoals bij gages van optredende artiesten, geautomatiseerde (e-)ticketing, incidenteel inhuren van theatertechnici en theatertechniek, te maken publiciteits- en pr-kosten, fiscale afdrachten (9% BTW op tickets), afdrachten aan auteursrechten, enz.;

– het onderhouden van contacten die ertoe bijdragen om vermelde aandachtsgebieden te realiseren, te continueren en waar mogelijk te versterken.

In het geheel aan inkomsten en uitgaven streeft het bestuur naar een gezonde financiële huishouding met voldoende liquiditeit en liefst enige financiële reserve als armslag voor onvoorziene uitgaven en/of tegenvallende opbrengsten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SPO is statutair als volgt samengesteld (situatie zomer 2019):

Voorzitter: Walter van Brakel
Secretaris: Frans Kapteijns
Penningmeester: drs. Jos Creusen

 

Beloningsbeleid

Zowel bestuursleden als overige vrijwilligers van SPO werken volledig onbezoldigd ten behoeve van de GUO-concerten. Er worden dus geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Betrokkenen dienen noodzakelijk te maken kosten altijd vooraf ter goedkeuring voor te leggen en achteraf te kunnen verantwoorden aan het bestuur. Zonder bestuurlijke instemming zijn uitgaven niet toegestaan. Daar waar diensten of goederen niet door onbezoldigde vrijwilligers kunnen of mogen worden gerealiseerd, worden ze tegen betaling door, namens of in opdracht van het bestuur, betrokken van derden.

Uitgeoefende activiteiten

Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van SPO realiseren de onbezoldigde vrijwilligers vanuit hun taakstellingen jaarlijks een serie GUO-concerten tussen september en juni. 

Serie 2019/2020 in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord behelst 10 GUO-concerten, waarvan twee in samenwerking met lokale organisaties en hun vrijwilligers, deskundigen en individuele inwoners, ingebed in projecten (te weten 16 huiskamerconcertjes, respectievelijk diverse bevrijdingsdagactiviteiten). De toegangsprijs per GUO-concert bedraagt 20 euro all in met uitzondering van één concert waarbij de toegansprijs 25 euro all in bedraagt. Mogelijk speelt jong lokaal muziektalent als support act voor enkele GUO-concerten.   

De vrijwilligers inclusief bestuursleden van SPO zijn, in afstemming met medewerkers van de exploitant, eventuele theatertechnici, optredende artiesten en hun vertegenwoordigers rondom deze concerten en overige activiteiten, actief om logistieke hand- en spandiensten te verrichten in functie van een zo goed mogelijk verloop van deze concerten en activiteiten. 

Het dagelijks bestuur van SPO voert ongeveer 10 bestuursoverleggen op jaarbasis. Hiervan wordt per bestuursoverleg schriftelijk verslag gedaan door de secretaris of een hiertoe door de secretaris uitgenodigd bestuurslid, terwijl deze verslagen per overleg worden geakkordeerd door het bestuur, gehandtekend door secretaris en voorzitter en gearchiveerd door de secretaris. Verder heeft het dagelijks bestuur van SPO tijdens serie 2019/2020 enkele overleggen met verantwoordelijken van Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord en incidenteel mogelijk met anderen (zoals met vrijwilligers, wethouder en ambtenaar cultuur van gemeente Oisterwijk, overige -potentiële- subsidiënten,  sponsoren, samenwerkingspartners, enz.).

Daarnaast zijn er vanuit individuele bestuursleden onder andere informele pr-contacten met (kandidaat)-sponsoren, -subsidiënten, -samenwerkingspartners, -vrijwilligers, versturen bestuursleden subsidieverzoeken naar meerdere fondsen en stelt de penningmeester jaarlijks een financieel overzicht op ter verantwoording aan subsidiënten die hiernaar vragen.

Financieel jaaroverzicht 2018


Baten

Recettes concerten     € 9.483,30

Subsidies                      € 9.246,25

Boek-/cd-verkoop        € 15,00

Totaal                            €18.744,55

Lasten

Ticketing                           € 407,08

Artiestengages                 € 8.740,00

Administratiekosten        € 134,83

Omzetbelasting  2017     € 520,00

Batig saldo over 2018      € 8.942,64

Totaal                               € 18.744,55